top of page
Cennik: Ceny

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU PRO VITAL

 

Dokładamy wszelkich starań, aby oferta klubu Pro Vital spełniła Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z opcjami karnetów i wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Honorujemy pakiet Medicover Sport (na trening Milon oraz zajęcia grupowe)

oraz kartę MultiSport Plus (na zajęcia grupowe).

 

Cennik obowiązuje od 11.01.2023. Wszystkie ceny są cenami brutto.

Przy zakupie karnetów pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 20 zł za Kartę Członkowską. 

Cennik_2023.png
Cennik: O nas

Regulamin Klubu Pro Vital

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki Pro Vital Fitness Club, zwanego dalej „Klubem” lub „Organizatorem” oraz wszystkich osób korzystających z usług Klubu, zwanych dalej „Klientami” lub „Członkami” Klubu. Regulamin jest również integralną częścią Umowy Członkowskiej Klubu Pro Vital, zwanej dalej Umową.

1.2 Regulamin znajduje zastosowanie do osób korzystających z usług Klubu na podstawie zakupu umów członkowskich, karnetów terminowych, wejść jednorazowych oraz kart programów partnerskich tj. Benefit Systems oraz Medicover Sport, a także posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

 

2. Zasady korzystania z usług Klubu

2.1 Klub jest otwarty w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Klubu oraz w recepcji Klubu.

2.2 Podstawą do korzystania z usług Klubu jest posiadanie aktywnego członkostwa, zakup karnetu terminowego lub wejścia jednorazowego. Do wstępu upoważniają również karty programów partnerskich tj. Benefit Systems i Medicover Sport, o ile na dzień korzystania z usługi Organizator ma podpisaną umowę współpracy z danym programem. Z usług Klubu mogą korzystać także osoby na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

2.3 Klient Klubu dokonuje zakupu zgodnie z aktualnym Cennikiem, który wraz z Regulaminem Klubu dostępny jest w recepcji klubu oraz na stronie internetowej Klubu. Dokonanie zakupu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Cenniku oraz Regulaminie Klubu.

2.4 Warunkiem skorzystania z usług dostępnych w Klubie jest akceptacja Regulaminu na piśmie i jego przestrzeganie w pełnym zakresie.

2.5 Każda z osób korzystających z usług Klubu przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. Przy pierwszorazowym korzystaniu z usług Klubu, nowy Klient Klubu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami obsługi i zasadami bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń lub - w razie wątpliwości związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzenia - przed przystąpieniem do ćwiczeń zwrócić się do personelu Klubu w celu udzielenia informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Klubu.

2.6 Każdy Klient korzystający z Klubu zobowiązany jest przestrzegać zasad porządku i czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Klient w szczególności zobowiązany jest do:

- stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów,

- dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie,

- noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego,

- używania ręczników w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach klubowych,

- stosowania się do poleceń personelu Klubu.

2.7 Sprzęt i wyposażenie Klubu muszą być wykorzystywane tylko do ćwiczeń, do których są przeznaczone.

2.8 Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia powinny być niezwłocznie zgłoszone członkowi personelu Klubu.

2.9 Osoba korzystająca z usług Klubu zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach w salach ćwiczeń, szatniach, pod natryskami oraz w toaletach.

2.10 Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania wszelkich środków dopingujących, odurzających i narkotyków.

2.11 Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu.

2.12 Zajęcia grupowe prowadzone będą przy minimalnej liczbie 6 osób. O odwołaniu zajęć Organizator powiadomi Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2.13 Po przyjściu do Klubu Klient posiadający Kartę Klubową (Członek Klubu lub klient posiadający karnet terminowy) odbija ją w recepcji Klubu. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w recepcji Klubu. Opłata za wyrobienie nowej karty to 20 zł.

2.14 Klienci Klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i treningi. Niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Instruktor ma prawo odmówić wejścia na salę Klientowi, który opuścił część rozgrzewki zajęć grupowych.

2.15 Klienci Klubu zobowiązani są opuścić teren Klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia - powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu.

 

3. Klienci i Członkowie Klubu

3.1 Klientami Klubu są osoby korzystające z usług Klubu na podstawie zakupu umów członkowskich (Członkowie Klubu), karnetów terminowych, wejść jednorazowych oraz kart programów partnerskich tj. Benefit Systems oraz Medicover Sport, a także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Organizatora.

3.3 Klientemmoże być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 15 rok życia, może zostać Klientem za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.

3.5 Wydana Klientowi Karta jest kartą imienną, która nie może być przekazywana ani wykorzystywana przez osobę nie wskazaną w jej treści, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

3.6 Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom, o ile nie okażą one Karty Klubowej/Członkowskiej.

3.7 W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Klient ma obowiązek zawiadomić Organizatora. Wydanie nowej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł oraz ustaleniu danych osobowych zgłaszającego.

3.8 W przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu Klubu przez Klienta, Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku tym Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Organizatora o odstąpieniu od niej.

3.9 W przypadku niezdolności do ćwiczeń fizycznych,  spowodowanej złym stanem zdrowia, istnieje możliwość zawieszania Karty Członkowskiej i przedłużenia umowy o świadczenie usług o okres nieaktywności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest dostarczenie Organizatorowi zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.

3.10 Zawieszenia Umowy nie można dokonać posiadając zaległości i zobowiązania finansowe wynikające z opłaty członkowskiej. Zawieszenie członkostwa nie jest jednoznaczne z zawieszeniem opłat za członkostwo, wynikających z Umowy. Za okres wydłużenia nie pobiera się opłaty.

3.12 Umowa Członkowska jest zawierana na czas nieokreślony, a jej rozwiązanie może nastąpić po jej wypowiedzeniu,które należy przekazać do recepcji Klubu w formie pisemnej lub mailowo. Okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony wynosi jeden miesiąc kalendarzowy, który jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Członek jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległych opłat oraz do opłacenia raty abonamentu za okres wypowiedzenia.

3.13 Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej.

 

4. Karnet terminowy

4.1 Warunkiem otrzymania karnetu terminowego jest zapoznanie się z Regulaminem Klubu i podpisanie stosownego oświadczenia oraz uiszczenie z góry opłaty w pełnej wysokości.

4.2 Terminowy karnet jest ważny i upoważnia do korzystania z usług Klubu od dnia zakupienia karnetu lub daty wskazanej przy zakupie karnetu. Potym okresie ważność karnetu wygasa, bez względu na stopień wykorzystania usług. Niewykorzystany karnet nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

 

5. Cennik usług, zmiana zakresu usług Klubu

5.1 Cennik usług świadczonych w Klubie jest podawany do publicznej wiadomości.

5.2 Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness, osoby instruktora w każdym czasie.

5.3 Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, Organizator powiadomi o tym Członków oraz Klientów Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat oraz na stronie internetowej i mediach społecznościowych. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w jakich Klub był nieczynny.

 

6. Opłaty

6.1 Okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Organizatora z tytułu świadczonych usług.

6.2 Abonament za dany miesiąc kalendarzowy płatny jest każdorazowo do 5-tego dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata abonamentu za pierwszy miesiąc Umowy płatna jest w dniu jej zawarcia. Niewykorzystana część pierwszej raty przechodzi na ostatni miesiąc rozliczeniowy.

6.3 Płatność abonamentu może być dokonana w recepcji Klubu gotówką, kartą płatniczą, kredytową lub Blikiem, jak również przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Uprawnienia Członka Klubu wskazane w Umowie o niniejszym regulaminie wchodzą w życie w momencie dokonania płatności.

6.4 W przypadku opóźnienia płatności należności wynikających z Umowy oraz Regulaminu, wszelkie uprawnienia Członka Klubu wynikające z Umowy oraz Regulaminu zostają automatycznie zawieszone do momentu dokonania zaległych płatności.

6.5 W sytuacji, gdy Klient zalega z płatnościami za abonament wobec Organizatora, po upływie 30 dni od terminu płatności do Klienta zostanie wysłane pocztą pisemne powiadomienie o zaległości. Organizator obciąży Klienta kosztem powiadomienia w wysokości 20 zł. Powyższa kwota zostanie doliczona do całkowitej kwoty zadłużenia Klienta wobec Organizatora.

6.6 Cennik  za usługi jest ustalony przez Organizatora. Zmiana cennika po zawarciu Umowy nie upoważnia Klienta do żądania obniżenia wcześniej określonej dla niego opłaty. Stawki abonamentu mogą ulec waloryzacji w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyznaczony przez Główny Urząd Statystyczny.

6.7 Organizator nie zwraca pieniędzy za opłaconą ratę abonamentu lub karnet terminowy niewykorzystane przez Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

7. Mienie klienta

7.1 Na czas pobytu w Klubie Klientowi udostępniona zostanie szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Klient ma obowiązek oddać kluczyk szafki odzieżowej personelowi recepcji.

7.2 Klient ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce, o której mowa powyżej. Szafka udostępniona Klientowi może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.

7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klienta na teren Klubu.

7.4 Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji Klubu. Wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.

 

8. Warunki zdrowotne

8.1 Korzystać z urządzeń Klubu, jak też brać udział w zajęciach prowadzonych w Klubie, mogą tylko ci Klienci, którzy są zdolni do udziału w zajęciach i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza, iż według jego najlepszej wiedzy znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym mu na ćwiczenia fizyczne i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Klubu oraz jest świadomy zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia, Klient powinien wykonać odpowiednie badania i/lub zasięgnąć opinii lekarza w tym zakresie.

8.2 Zakazane jest korzystanie z usług z Klubu w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby.

8.3 W przypadku wystąpienia u Klienta skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Klientów Klubu, obsługa Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać Klientowi korzystania z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.

8.4 W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych w trakcie uczestnictwa w zajęciach w Klubie, osoba korzystająca z usług Klubu powinna niezwłocznie poinformować o tym instruktora i/lub członka personelu Klubu.

8.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Klienta podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie niepowstałych z winy Organizatora.

8.6 Organizator może ograniczyć dostęp do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu bez podania przyczyny.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Klubie oraz umieszczenie na stronie internetowej Klubu.

9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

bottom of page