ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU PRO VITAL

 

Dokładamy wszelkich starań, aby oferta klubu Pro Vital spełniła Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z opcjami karnetów i wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Jeśli jesteś Studentem lub Seniorem, mamy dla Ciebie rabat!

Honorujemy pakiet Medicover Sport (na trening Milon oraz zajęcia grupowe)

oraz kartę MultiSport Plus (na zajęcia grupowe).

 

Cennik obowiązuje od 01.01.2022. Wszystkie ceny są cenami brutto.

Przy zakupie karnetów pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 20 zł za Kartę Członkowską. 

 

30 ZŁ

jednorazowo

 

Wstęp jednorazowy,

upoważniający do korzystania z całej oferty klubu

bez ograniczeń czasowych.

229 ZŁ

jednorazowo

 

Karnet na 10 wejść,

upoważniający do korzystania z całej oferty klubu

bez ograniczeń czasowych.

Ważny 2 m-ce od momentu aktywacji.

149 ZŁ

miesięcznie

 

Karnet z umową

na 12 miesięcy

z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Karnet ''OPEN'' bez limitu wejść.

179 ZŁ

miesięcznie

 

Karnet z umową na czas nieokreślony

z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Karnet ''OPEN'' bez limitu wejść.

199 ZŁ

jednorazowo

 

Karnet miesięczny

bez umowy.

Karnet ''OPEN"

bez limitu wejść.

REGULAMIN KLUBU I ZASADY CZŁONKOSTWA

1.Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki Członków Klubu Pro Vital zwanego dalej „Organizatorem”. Regulamin jest integralną częścią „Umowy Członkowska Klubu Pro Vital” zwanej dalej Umową.
1.2 Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, zwane dalej „Klientami”, które są Członkami Klubu, zawarły umowę z Organizatorem i w związku z tym posiadają ważną kartę na świadczenie usług, dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności udziału w zajęciach i braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.


2. Zasady korzystania z usług Klubu
2.1 Klub jest otwarty w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Organizatora oraz w recepcji klubu.
2.2 Każdy Klient korzystający z Klubu zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania. Klient w szczególności zobowiązany jest do:
- stosowania się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów 
- dbania i poszanowania mienia znajdującego się w klubie 
- noszenia zamiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego
- używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach klubowych ręczników
- podporządkowania się zarządzeniom, poleceniom personelu Klubu
2.3. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek środków dopingujących, odurzających i narkotyków
2.4 Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu
2.5 Zajęcia grupowe prowadzone będą przy minimalnej liczbie osób – 6. O odwołaniu zajęć Organizator powiadomi Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną .
 
3. Członkostwo klubu
3.1 Do korzystania z usług oferowanych w Klubie uprawnieni są wyłącznie jego członkowie, którzy uprzednio podpisali Umowę.
3.2 Wraz z zawarciem Umowy, na okres jej trwania, Klient otrzymuje Kartę, która stanowi dowód zawarcia umowy.
3.3 Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 15 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekunów
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.
3.5 Wydana Klientowi Karta jest kartą imienną, która nie może być przekazywana ani wykorzystywana przez osobę nie wskazaną w jej treści 
3.6 Personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom o ile nie okażą one Karty Członkowskiej
3.7 W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, o której mowa powyżej, Klient ma obowiązek zawiadomić Organizatora. Wydanie nowej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł oraz ustaleniu danych osobowych zgłaszającego.
3.8 Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu Klubu przez klienta. W przypadku tym Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za okres czasu od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Organizatora o odstąpieniu od niej 
3.9 W przypadku niezdolności do ćwiczeń fizycznych, spowodowanej złym stanem zdrowia, istnieje możliwość zawieszania Karty i przedłużenia umowy o świadczenia usług o okres nieaktywności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest dostarczenie Organizatorowi, zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
3.10 Członek klubu ma możliwość zawieszenia i wydłużenia członkostwa maksymalnie na 30 dni bez podania przyczyny. Zawieszenie członkostwa nie jest jednoznaczne z zawieszeniem opłat za członkostwo, wynikających z umowy. Za okres wydłużenia nie pobiera się opłaty.
3.11 Przy Umowie na czas określony (12 miesięcy) Klienta obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy (pisemnie lub mailowo).
3.12 Przy Umowie na czas nieokreślony Klienta obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy (pisemnie lub mailowo). 
3.13 Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej


4. Opłaty
4.1 Okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Organizatora z tytułu świadczonych usług.
4.2 Abonament za dany miesiąc kalendarzowy płatny jest każdorazowo  do 5-tego dnia każdego miesiąca.  Pierwsza rata abonamentu za pierwszy miesiąc umowy płatna jest w dniu zawarcia umowy. Niewykorzystana część pierwszej raty przechodzi na ostatni miesiąc rozliczeniowy 
4.3 W przypadku opłat jednorazowych płatność może być dokonana w recepcji klubu gotówka lub kartą płatniczą, kredytową w chwili podpisania umowy, jak również przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od podpisania umowy. Uprawnienia Członka Klubu wskazane w Umowie o niniejszym regulaminie wchodzą w życie w momencie dokonania płatności. 
4.4 W przypadku opóźnienia płatności należności wynikających z Umowy oraz Regulaminu wszelkie uprawnienia Członka Klubu wynikające z w/w Umowy oraz Regulaminu zostają automatycznie zawieszone do momentu dokonania zaległych płatności.
4.5 Cennik za usługi jest ustalony przez Organizatora. Zmiana cennika po zawarciu umowy, nie upoważnia klienta do żądania obniżenia wcześniej określonej dla niego opłaty.
4.6 Organizator nie zwraca pieniędzy, za opłaconą a związaną z Umową o świadczenie usług, kartę – nie wykorzystaną przez Klienta z przyczyn nie zależnych od Organizatora czy też Klubu. 


5. Mienie klienta
5.1 Na czas pobytu w Klubie Klientowi udostępniona zostanie szafka odzieżowa znajdująca się w szatni Klubu zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Klient ma obowiązek oddać kluczyk szafki odzieżowej personelowi recepcji.
5.2 Klient ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce, o której mowa powyżej. Szafka udostępniona Klientowi może być przez niego wykorzystywana wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klienta na teren Klubu.
5.4 Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji Klubu. Wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.


6.Warunki zdrowotne
6.1 Korzystać z urządzeń Klubu, jak też brać udział w zajęciach Klubu, mogą tylko ci Klienci, którzy złożyli oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
6.2 W przypadku wystąpienia u Klienta skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu,  obsługa Klubu ma prawo ograniczyć lub zakazać Klientowi korzystanie z urządzeń lub uczestniczenia w zajęciach.
6.3 organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u Klienta podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w klubie nie powstałych z winy Organizatora.
6.4 Organizator może ograniczyć dostęp do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu bez podania przyczyny.


7. postanowienia końcowe
7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ich ustaw.